KONSULENCË

 • Asistencë për regjistrimin apo çregjistrimin e aktivitetit pranë organeve tatimore.

 • Informacion mbi lehtesirat fiskale ne varësi të aktivitetit të ushtruar.

 • Konsulencë fiskale.

 • Konsulencë ligjore (sipas legjislacionit tatimor në fuqi).

 

  SHËRBIME PËR BIZNESIN

 • Përpunimi i Faturave të Blerjeve dhe Faturave të Shitjeve.

 • Përgatitja dhe deklarimi i Librave të Blerjeve dhe të Shitjeve.

 • Përgatitja dhe deklarimi i Listpagesave.

 • Përgatitja dhe deklarimi i FDP.

 • Përgatitja e Pasqyrave Financiare mujore dhe vjetore.

 • Deklarimi i Pasqyrave Financiare vjetore (bilanci vjetor).

 • Përpunimi i dokumentacionit për përllogaritjen e Tatimit mbi Fitimin.

 • Asistencë në zyrat e organeve tatimore.

   

  SHËRBIME PËR INDIVIDIN

 • Përpunimi dhe deklarimi i të Ardhurave Personale dhe Taksave.

 • Asistencë në zyrat e organeve tatimore.